IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

مهاجرت از طریق ویزا کاری

یکی‌ از انواع مهاجرت از طریق ویزا کاری، در شاخه روش  IMP می‌باشد که به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

  • ۱) اخذ ویزا کاری از طریق روش تاسیس شعبه دوم بیزینس (INTRA COMPANY TRANSFEREE)

در این روش شخص متقاضی جهت تاسیس شعبه دیگری از بیزنسی‌ که در کشور مبدأ دارد اقدام می‌کند. حتما باید رابطه کاری بین شعبه مادر، و شب دوم که در کانادا تاسیس میشود حتما باید به افسر مهاجرت اثبات شود. همچنین در این روش حتما باید اثبات شود که حضور شخص متقاضی در پیشرفت و روند بیزنس مهم و الزامی می‌باشد. داشتن بیزنس پلان قوی که نشان دهات بیزنس مورد نظر به پیشرفت اقتصاد و فرهنگ کانادا کمک خواهد کرد، و همچنین باعث اشتغال زأیئ برای کانادای‌ها میشود، نیز نقش مهمی‌ در موفقیت پرونده بازی می‌کند. 

  • ۲) اخذ ویزا کاری از طریق روش تاسیس شرکت (Entrepreneur Program)

در این روش شخص متقاضی حتما باید نشان دهد که در کشور مبدأ مدیر و صاحب بیزنسی‌ بوده است. همچنین شخص متقاضی باید ثابت کند که قصد راه اندازی شرکتی‌ را در کانادا دارد که جهت پیشرفت اقتصادی کانادا نقش مفیدی را بازی خواهد کرد. 

همچنین در این روش حتما باید اثبات شود که حضور شخص متقاضی در پیشرفت و روند بیزنس مهم و الزامی می‌باشد. داشتن بیزنس پلان قوی که نشان دهات بیزنس مورد نظر به پیشرفت اقتصاد و فرهنگ کانادا کمک خواهد کرد، و همچنین باعث اشتغال زأیئ برای کانادای‌ها میشود، نیز نقش مهمی‌ در موفقیت پرونده بازی می‌کند. 

برای اقدام از روشهأی فوق با دفتر سازمان مهاجرتی کهن بابا تماس بگیرید